Siirry sisältöön

Sote-järjestöihin

Sosiaali- ja terveysalalla toimii niin kansanterveys- kuin potilasjärjestöjäkin, jotka tarjoavat vapaaehtoistehtäviä ikääntyneidenkin parissa. Erilaiset vertaisryhmät ovat keskeinen osa näiden järjestöjen tarjoamaa tukea.

Aivoliitto 

Aivoliitto on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä. AVH-yhdistyksissä toimitaan aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden, heidän omaistensa ja alan ammattilaisten kanssa.  Yhdistykset toimivat ympäri Suomen, ja ne mahdollistavat vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Allergia- ja Astmaliitto

Allergia- ja Astmaliitto jäsenyhdistyksineen on valtakunnallinen terveysjärjestö, jonka perustehtävänä on allergiaa ja astmaa sairastavien terveyden edistäminen. Allergia- ja astmayhdistyksen vapaaehtois- ja vertaistoiminnassa voi auttaa ja vaikuttaa. Vapaaehtoisena voi tehdä yksittäisen pienen jutun, kuten viedä neuvolaan oppaita ja lehtiä, tai sitoutua pidemmäksi aikaa, esimerkiksi vetämään vuodeksi vertaisryhmää.

Diabetesliitto

Suomen Diabetesliitto on kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka toimii diabeetikoiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä, elämänlaadun parantajana ja pysyvänä edunvalvojana. Diabetesliiton kohtauspaikka tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun diabetekseen liittyvistä aiheista verkossa, etsiä ystävää sekä tietoa tulevista tapahtumista. Paikallisyhdistykset tarjoavat jäsenilleen muun muassa tietoa, vertaistukea, tukihenkilöpalveluja ja asiantuntijatilaisuuksia.

Folkhälsan

Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation. Folkhälsan arbetar med hälso- och sjukvård, rehabilitering, förebyggande verksamhet, rådgivning och forskning i syfte att främja hälsa och livskvalitet. Målet är också att jobba för en samhällsutveckling där hälsoaspekter beaktas inom alla sektorer. Till Folkhälsans organisation hör också en stor grupp frivilligmedarbetare t.ex. som medfostrare i skolor och som ledare för olika grupper.

HelsinkiMissio

HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka haastaa suomalaiset taistelemaan unohdettujen puolesta – yksinäisyyttä vastaan. Missiona on etsiä, löytää ja auttaa yksinäisiä kaupunkilaisia. HelsinkiMissio tarjoaa vapaaehtoiselle kiinnostavia tehtäviä esimerkiksi päivystäjänä auttavassa puhelimessa, senioreiden tukihenkilönä, erilaisten ryhmien ohjaajana sekä keikkaluonteisia tehtäviä.

Kuuloliitto

Kuuloliitto on jäsenyhdistystensä muodostama sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, jolla on myös kuntoutustoimintaa. Kuuloliitossa ja sen paikallisissa jäsenyhdistyksissä toimii eri kohderyhmille ja eri tarpeisiin suunnattuja kuulovammaisten vertaistukiryhmiä. Kuuloliiton vertaistoiminnan piiriin ovat tervetulleita myös yhdistysten jäsenten omaiset ja läheiset.

Miina Sillanpään Säätiö

Miina Sillanpään Säätiö järjestää, edistää ja tukee vanhusten asumista ja muita vanhuspalveluja, työikäisten ja vanhusten kuntoutusta sekä kansanterveyttä vahvistavaa tutkimusta ja kehittämistä. Sosiaalisesti kestävään kehitykseen sisältyy väestön osallistumismahdollisuuksien kehittäminen ja tasapuolinen jakautuminen sekä yhteiseksi hyväksi tehtävä palkaton työ. Vapaaehtoiset ryhmänohjaajat eli ryhmäkummit tuovat esimerkiksi Neuvokkaat naiset -hankkeeseen tärkeän panoksensa.

Muistiliitto ry 

Muistiliitto jäsenyhdistyksineen on aktiivinen toimija muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä terveyden edistäjänä, muistisairauksien ennaltaehkäisijänä sekä väestön aivoterveyden edistäjänä. Vapaaehtoisena voi toimia esimerkiksi tukihenkilönä tai Muisti-KaVeRina, tukipuhelimen vastaajana tai tapahtumajärjestäjänä.

SámiSoster ry  

SámiSoster on valtakunnallinen saamelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Yhdistys järjestää esimerkiksi Birgen ruovttus -toimintaa, johon kuuluvat ikäihmisten ryhmätoiminta, matalan kynnyksen kohtaamispaikka Luovatupa sekä omaishoitajien vertaistoiminta.

Suomen Parkinson-liitto ry

Suomen Parkinson-liitto on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö. Liiton toiminnan tarkoitus on edistää liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia. Liiton toimintamuotoja liikehäiriösairauksia sairastavien elämänlaadun parantamisessa ovat vaikuttaminen, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja tukeminen, tiedon lisääminen ja kuntoutus.

Suomen Reumaliitto ry 

Suomen Reumaliitto on tietoa, vertaistukea ja toimintaa tarjoava valtakunnallinen yhteisö reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Erilaisia ja erimittaisia vapaaehtoistoiminnan ja osallistumisen tilaisuuksia löytyy kaikille mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan.

Suomen Sydänliitto

Suomen Sydänliitto on ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia vahvistava, sydänterveyttä edistävä ja sairastuneita tukeva järjestöyhteisö. Sydänliitto tarjoaa tietoa terveydestä, tukea elämäntapamuutoksiin ja apua toipumiseen. Sydänpiirit ja -yhdistykset järjestävät muun muassa vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa, terveysmittauksia ja –neuvontaa sekä liikuntaryhmiä.

TampereMissio

Tampereen Kaupunkilähetys eli TampereMissio on sosiaalialan järjestö, joka toimii ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja lapsiperheiden parissa sekä tekee järjestötyötä, johon kuuluu koulutus-, kehittämis- ja vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistoimintaan voit osallistua omien mahdollisuuksien mukaan yksittäisillä teoilla tai säännöllisellä toiminnalla.

Turun Kaupunkilähetys ry 

Turun Kaupunkilähetys tekee työtä muun muassa vaikeissa elämäntilanteissa olevien  60+ -vuotiaiden sekä heidän läheistensä parissa sillä ajatuksella, että toisen tuella vaikeastakin elämäntilanteesta on mahdollisuus selviytyä! Oman henkilökunnan lisäksi työtä tekee suuri joukko koulutettuja vapaaehtoisia.