Siirry sisältöön

Vapaaehtoisuuden periaatteet

 

Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää toisen ihmisen auttamista ja tukemista. Apua voi antaa kerran, tilapäisesti, satunnaisesti tai säännöllisesti. Vapaaehtoisella on oikeus valita tehtävänsä ja sitoutua siihen itselle parhaiten sopivaksi ajaksi. Hänellä on myös oikeus kieltäytyä tehtävästä tai lopettaa auttaminen, jos se ei enää sovi hänelle. Vapaaehtoistyön ei ole tarkoitus korvata ammatillista työtä.

Tasa-arvoisuus

Vapaaehtoistoiminta on ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa jokaista mukana olevaa arvostetaan ja kunnioitetaan. Auttaja ja autettava ovat tasa-arvoisia keskenään ja ihmisinä yhtä arvokkaita.

Luottamuksellisuus

Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen eikä saa kertoa saamiaan tietoja ulkopuoliselle ilman asianomaisen lupaa.  Ongelmatilanteissa vapaaehtoisen ei tarvitse selviytyä yksin, vaan hänellä on oikeus ja velvollisuus keskustella tilanteesta järjestäjätahon ammattilaisten kanssa ja pyytää heiltä apua tilanteen selvittämiseksi.

Luotettavuus

Vapaaehtoinen tekee lupaamansa tehtävät niin hyvin kuin osaa. Omat voimavarat on tärkeä arvioida, ettei lupaa enempää kuin mihin aika ja voimat riittävät. Aluksi on hyvä luvata vähemmän, jotta voi pitää lupauksensa.

Puolueettomuus

Vapaaehtoinen toimii tasapuolisesti kaikkien edun huomioon ottaen. Hän ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan eri osapuolten kanssa yhteistyössä.

Tavallisena ihmisenä

Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin eikä hän koskaan korvaa ammattilaista. Vapaaehtoinen on mukana omana itsenään ja tuo toimintaan oman elämänkokemuksensa ja persoonallisuutensa.

Palkattomuus

Vapaaehtoinen ei saa toiminnasta rahallista korvausta, mutta hänelle voidaan korvata aiheutuneita kuluja.

Autettavan ehdoilla toimiminen

Vapaaehtoinen ei voi tehdä päätöksiä toisen puolesta vaan hänen tulee kunnioittaa autettavan itsemääräämisoikeutta ja valintoja. Vapaaehtoinen toimii rinnalla kulkijana, kuuntelijana ja tukena. Autettavalla on oikeus valita vapaaehtoiseksi haluamansa henkilö ja hänellä on myös oikeus lopettaa suhde halutessaan.

Yhteistyö

Vapaaehtoinen toimii autettavan ja hänen läheistensä sekä muiden hänen elämäänsä kuuluvien kanssa yhteistyössä. Vapaaehtoinen ohjaa tarvittaessa ammattiavun luo.

Oikeus tukeen ja ohjaukseen

Vapaaehtoiselle tulee tarjota perehdytystä, tukea ja ohjausta. Vastuu vapaaehtoisten tukemisesta on sillä organisaatiolla, jossa vapaaehtoinen toimii.

Toiminnan ilo

Vapaaehtoistoiminta tuottaa hyvää mieltä kaikille mukana oleville. Se ei saisi koskaan muodostua pakoksi tai taakaksi vaan sen pitäisi tuottaa iloa niin vapaaehtoiselle kuin muillekin toimintaan osallistuville.